Mapa strnek:     Produkty & sluby    -    Nabdka slueb    -    Opravy a servis zvedacích prostøedkù
azen:

Opravy a servis zvedacích a vázacích prostøedkù

POSKYTOVANÉ SLUŽBY :


jednoleté prohlídky vázacích prostøedkù
tøíleté prohlídky vázacích prostøedkù (defektoskopické zkoušky)
opravy vázacích prostøedkù
výmìny poškozených komponentù vázacích prostøedkù
evidence vázacích prostøedkù
evidence kontrol vázacích prostøedkù


cena: na dotaz