Mapa strnek:     Produkty & sluby    -    Nabdka slueb    -    Školení obsluh manipulaèních vozíkù
azen:

Školení obsluh manipulaèních vozíkù

V rámci prevence rizik podle ustanovení § 101 a 102 zákona 262/2006 Sb. - Zákoníku práce ve vazbì na znìní èl.3.3.2 ÈSN 26 8805, NV 24/2003 Sb. a dalšími pøedpisy je zamìstnavatel v souvislosti s provozem manipulaèních vozíkù s vlastním pohonem povinen zajistit proškolení obsluh, resp. budoucích obsluh manipulaèních vozíkù.

Typy školení obsluh manipulaèní techniky:
1. školení budoucích obsluh – základní školení a praktické zauèení na požadovaný druh vozíku
2. periodické školení – pro pracovníky vlastnící již prùkaz øidièe vzv

Školení probíhá pøímo u provozovatele s použitím jeho vozíkù.

Po absolvování základního kurzu se vystavuje prùkaz obsluhy manipulaèní techniky. Pøi opakovaném školení se vystavuje potvrzení o absolvování opakovaného školení a provede se zápis do evidenèního listu obsluhy manipulaèní techniky

Opakované periodické školení se provádí 1x roènì.


cena: na dotaz