Mapa strnek:     Produkty & sluby    -    Nabdka slueb    -    Technické kontroly manipulaèních vozíkù
azen:

Technické kontroly manipulaèní technikyTechnickou kontrolou se zjišuje technický stav manipulaèního vozíku a stanovují se podmínky pro další bezpeèný provoz. K provádìní tìchto kontrol využíváme nejmodernìjších technologií:
1. decelerometrické zaøízení, kteøé mìøí pøesný brzdný úèinek
2. dynamometr, který mìøí sílu v tahu, tudíž reálnou nosnost vozíku.
3. pøístroj pro mìøení bodu varu brzdové kapaliny

Dále provádíme kontrolu veškerých zaøízení, jež jsou souèástí vozíku vèetnì mìøení stavu nosných vidlic a øetìzù.

Typy manipulaèní techniky:
èelní vysokozdvižné vozíky s dieselovým, plynovým a benzínovým pohonem èelní akumulátorové vysokozdvižné vozíky boèní a ètyøcestné vysokozdvižné vozíky ruènì vedené akumulátorové vozíky s elektrickým pojezdem, zdvihem akumulátorové plošinové vozíky, dieselové a akumulátorové tahaèe vychystávací vozíky, retraky teleskopické manipulátory ostatní speciální zvedací zaøízení O výsledku technické kontroly se vystavuje protokol vèetnì doporuèeného data následující technické kontroly a závìrù nebo doporuèení k zajištìní bezpeèného provozu do následující technické kontroly.

Technická kontrola se provádí dle novely ÈSN 26 88 05/2000, zákonu 262/2006 Sb. 1x roènì.

Pokud máte zájem o provedení technické kontroly vozíku, kontaktujte nás na e-mail adrese palan@palan.cz.


cena: na dotaz