Mapa strnek:     Produkty & sluby    -    Nabdka slueb    -    Mulèování travních porostù
azen:

Mulèování - nejlevnìjší údržba travnatých ploch

Co je mulèování

Mulèování je stále oblíbenìjší zpùsob údržby nepravidelnì seèených travních ploch. Jde o ekologickou likvidaci trávy a plevele. Princip spoèívá v tom, že travní porost, pøi správném systému seèení, speciálnì tvarovaný nùž rozemele na drobné kousky, které zùstanou ležet na pozemku a tím odpadá starost kam s travním odpadem nemusíte se døít s poseèenou trávou.

Co mulèovat

Mulèovat mùžete v podstatì veškeré udržované travní plochy, pøerostlou trávu, plevel, nálety a ostatní biologický odpad ( likvidace bramborových natí, chmelového odpadu atd.), sady, plochy kolem silnic, pøíkopy, mulèovaèe jsou vhodné pro komunální služby.

Proè mulèovat

Jak je již výše uvedené, mulèování je ekologická likvidace trávy a plevelù. . A ekologie v souèasné moderní dobì stále více vstupuje do bìžného života a bude nás a naše životy ovlivòovat stále hloubìji. Pálení tohoto odpadu je pøísnì zakázáno a odvoz do skládek zabírá spoustu èasu a stojí peníze. Pøi mulèovaní neudržovaných ploch, kde roste plevel, nálety a podobný odpad pøi pravidelném a správném systému mulèování dochází již bìhem krátké doby k rekultivaci pozemku. Mulèovaè je zkonstruován tak, že pokud máte na pozemku drobné nerovnosti, tyto nerovnosti vyrovnává. Drobné kousky mulèované trávy, které necháte ležet na pozemku zetlí a pùsobí jako hnojivo pro obnovení nebo zlepšení kvality porostu a drží vláhu po urèitou dobu. Na pravidelnì udržované travní plochy je hezký pohled a jsou souèástí krajinotvorby.

Kdy mulèovat

Ideální je mulèovat zhruba tøikrát až ètyøikrát za rok, aby jste dosáhli kvalitního porostu a tráva nepøerùstala. Pøi správné péèi o travní plochy je ideální mulèovat na zaèátku vegetaèního období, èerstvì rostlá mulèovaná tráva slouží jako hnojivo pro rùst další vegetace. Druhým ideálním obdobím pro mulèování je na konci vegetaèního období. Potøetí dle výšky trávy.


cena: na dotaz