Mapa strnek:     Produkty & sluby    -    Nabdka slueb    -    Pùjèovna lešení
azen:

Pùjèovna lešení

Systém tohoto lešení je moderním systémem hliníkového lešení, který splòuje všechny požadavky norem HD 1004,DIN 4422-8/92.Systém je certifikován v ÈR.Vlastnosti

- v prostoru volnì stojící vìž je možno stavìt až do výšky 5 m s použitím stabilizátorù
- flexibilita
- rychlost a bezpeènost
- snadný transport a manipulace
- rozmìr pracovní podlahy 1550x720 mm

Možnosti využití

- soukromé objekty
- opravy fasád,podbití,podhledù,okapù,balkonù apod.
- komerèní školní tìlocvièny, vestibuly, haly
- montáže reklamních osvìtlení, billboardù
- úklidové služby
- montáže zabezpeèovacích zaøízení, kabelù
- montáže ocelových konstrukcí
- nátìraèské práce
- výstavnictví


cena: na dotaz